Vedtægter

VEDTÆGTER for FLORA DANIA
Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

§1
Navn og hjemsted

Foreningens navn er Flora Dania
Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

§ 2
Formål

Foreningens formål er:

  • at være en attraktiv brancheorganisation for producenter og salgsselskaber, der som hovedaktivitet arbejder med prydplanter.
  • at styrke produktion og afsætning af danske prydplanter
  • at arbejde for effektivisering af logistik, tidssvarende handelsvilkår, IT-struktur, statistik, markedsføring, produkt- og salgskonceptudvikling forædling, forskning og forsøg
  • samt udbygning af internationale relationer,
  • at koordinere og effektivisere interessenternes repræsentation i relevante brancheorienterende selskaber og organisationer i ind- og udland,
  • at varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser bl.a. gennem Dansk Gartneri.
  • At sikre en branche-produktansvarsforsikring på optimale vilkår
  • Foreningen kan erhverve fast ejendom med tilhørende installationer.
  • Foreningen kan eje og erhverve ejerandele i virksomheder, der har tilknytning til gartnerierhvervet.

§ 3
Medlemmer

Som medlemmer optager bestyrelsen:

Gartnerivirksomheder, der producerer prydplanter (potteplanter, snitblomster eller planteskoleplanter eller småplanter heraf).

Handelsvirksomheder, som er beskæftiget med afsætning af prydplanter.

Øvrige kan optages som medlemmer til dobbelt grundkontingent i forhold til producentmedlemmer, men uden stemmeret.

Medlemmerne fordeles af bestyrelsen til den gruppe, hvortil medlemmet har størst tilknytning.

Der er følgende grupper: Produktionsvirksomheder, handelsvirksomheder og øvrige.

Ansøgning om medlemskab sendes til bestyrelsen, der afgør, om ansøgeren opfylder betingelserne for medlemskab. Bestyrelsen skal ved ansøgning have oplyst hvem, der kan tegne virksomheden, og hvem der er valgbar til foreningens bestyrelse.

Medlemmer er forpligtet til at respektere de til enhver tid gældende vilkår i handelsbetingelser ‘Vilkår for levering af potteplanter fra gartnerier i Danmark’.

§ 4.
Lovligt ophør af medlemskab

Udtrædelse af foreningen kan ske:
a. Ved opsigelse, som skal varsles skriftligt til bestyrelsen med min. 6 måneders varsel til en 1. januar.
b. Ved et medlems dokumenterede ophør af sine aktiviteter indenfor prydplantebranchen.
c. Ved død eller konkurs.
Medlemmer har ved udtræden ikke krav på udbetaling af andel i foreningens formue.

§ 5.
Eksklusion

Såfremt et medlem overtræder foreningens vedtægter eller i øvrigt misligholder sine forpligtelser som medlem, kan bestyrelsen beslutte, at eksklusion skal finde sted. Medlemmet mister straks alle rettigheder i foreningen.

§ 6.
Hæftelse

Foreningen hæfter for sine forpligtelser overfor tredjemand alene med sin formue. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 7.
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af tid og sted samt dagsorden.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling samt forslag fra medlemskredsen fremsendes til bestyrelsen og skal være formanden i hænde inden en 1. februar. Forslag til kandidater til bestyrelsesvalg fremsættes af bestyrelsen. Forslag til kandidater, som fremsættes af foreningens medlemmer, skal være underskrevet af mindst 5 medlemmer.
Såfremt der ikke inden en 1. februar er indstillet kandidater til bestyrelsesvalg, skal bestyrelsen selv foreslå kandidater. Liste over opstillede kandidater til bestyrelsesvalg skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Hvert medlem har én stemme. Stemmeretten kan udøves personligt eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan dog højst udøve stemmeretten ifølge én fuldmagt.

Forslag om ændring af foreningens vedtægter eller om foreningens ophør skal først vedtages af en fuldtallig bestyrelse med seks stemmer og derefter af en generalforsamling, hvortil alle medlemmer indkaldes. På generalforsamlingen skal forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

De øvrige på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Stemmeret
Hvert medlem af gruppen af produktionsvirksomheder og handelsvirksomheder har én stemme.

Ved afstemninger på generalforsamlingen om forhold vedrørende kontingentfastsættelse, fastsættelse af vilkår for levering af potteplanter i Danmark og forslag, som må antages at have vital betydning for medlemmerne af de to gruppers fremtidige erhvervsmuligheder, kan disse på anfordring af mindst 20% af fremmødte medlemmer i gruppen af produktionsvirksomheder eller gruppen af handelsvirksomheder prøves ved en alternativ afstemning.

Der kan ikke kræves alternativ afstemning om forslag fremsat af bestyrelsen.

Ved denne afstemning stemmes der separat i de to grupper. Medlemmerne har ved denne afstemning hver én stemme.

Forslag skal opnå flertal i begge grupper for at opnå gyldighed.

§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis halvdelen af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne i den pågældende medlemsgruppe skriftligt begærer dette og senest 1 måned efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen. Indkaldelse skal udsendes skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Den skriftlige begæring om ekstraordinær generalforsamling skal angive hvilke forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

§ 9.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af årsrapport med årsberetning samt forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af næste års kontingent.
4. Evt. indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

§ 10.
Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling, idet 3 medlemmer vælges af medlemmerne i gruppen af produktionsvirksomheder, og 3 medlemmer vælges i gruppen af handelsvirksomheder. De to grupper kan hver maksimalt vælge 1 eksternt bestyrelsesmedlem. Et eksternt medlem kan vælges til formand hhv. næstformand, såfremt der er enighed i bestyrelsen.

Valget gælder for 2 år ad gangen. Der afgår 3 medlemmer hvert år, henholdsvis 2 medlemmer fra produktionsvirksomhederne og 1 medlem fra gruppen af handelsvirksomheder det ene år og modsat det andet år.

Et valgt bestyrelsesmedlem i gruppen af handelsvirksomheder kan udskiftes i valgperioden efter anmodning.

Genvalg kan finde sted.

Andre interesseorganisationer kan tildeles observatørpost uden stemmeret i bestyrelsen, såfremt bestyrelsen er enig herom.

Bestyrelsen udpeger fra medlemskredsen foreningens repræsentanter i andre selskaber, udvalg m.v. samt sine repræsentanter til Dansk Gartneri’s besluttende organer heraf én fra produktionssiden og én fra afsætningssiden (fsv.angår Dansk Gartneri’bestyrelse)

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, som kan gå på skift mellem gruppen af produktionsvirksomheder og handelsvirksomheder. Valget gælder for 2 år.

Der udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter bestyrelseshonoraret.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.

Bestyrelsen er bemyndiget til at optage nødvendige driftskreditter.

Der udarbejdes referat af hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af bestyrelsens medlemmer og indsættes i protokollen.

§ 11.
Ledelse

Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens daglige leder, ligesom bestyrelsen udarbejder stillingsbeskrivelse, fastsætter vilkårene for ansættelse, reglerne for kompetence og prokura. Den daglige leder ansætter og afskediger øvrige medarbejdere efter indstilling til og i samråd med bestyrelsen.

Foreningens anliggender varetages af:
1. Bestyrelsen.
2. En direktion bestående af mindst én direktør.

§ 12.
Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling i forbindelse med godkendelse af budgettet, der indstilles af bestyrelsen til godkendelse sammen med en handlingsplan for det kommende års aktiviteter.

Kontingentet består af et grundkontingent, et variabelt kontingent samt et kontingent til dækning af erhvervspolitisk arbejde.

Kontingentet pristalsreguleres årligt med virkning fra d. 1. januar (med virkning fra 2013), med stigningen i nettoprisindekset fra september 2 år før til september året før reguleringen.
Gruppen af andre medlemmer betaler dobbelt grundkontingent i forhold til producentmedlemmerne.

Et Producentmedlem, der driver virksomhed i flere selskaber, herunder datter, søster og moderselskaber, og hvor ikke alle selskaberne er medlem, betaler variabelt kontingent i forhold til det samlede antal kvadratmeter der produceres på i disse selskaber. Producentmedlemmet er pligtigt til på de af foreningen hvert år udsendte skemaer at oplyse det samlede antal kvadratmeter, der produceres på i et givent år.
Eventuelle lejemål i det pågældende år skal omregnes til års kvadratmeter.

§ 13.
Aktier i DANPOT DATA A/S
Foreningen ejer samtlige aktier i DANPOT DATA A/S, nominelt kr. 1.000.000,00.

Bestyrelsen i DANPOT DATA A/S skal stedse være identisk med bestyrelsen i foreningen.

Mellem foreningen og DANPOT DATA A/S er der indgået en drifts- og administrationsaftale og aftalen kan alene ændres af en enig bestyrelse.

Af foreningens aktiebesiddelse på nominelt kr. 1.000.000,00 stammer nominelt kr. 500.000,00 fra Producentforeningen for Prydplanter.

Ved eventuel opsplitning/opdeling af foreningen, jf. § 18, har gruppen af produktionsvirksomheder ret til forlods at udtage nominelt kr. 500.000,00 af aktierne i DANPOT DATA A/S. Af den resterende aktiekapital på nominel kr. 500.000,00 har salgsselskaberne forkøbsret til disse, til indre værdi, således der ved køberettens udnyttelse, i forbindelse med en eventuel opsplitning/opdeling, bliver lige store ejerandele mellem producenterne og salgsselskaberne.

 

§ 14.
Medlemsmøder

Der kan afholdes medlemsmøder i medlemsgruppen af produktionsvirksomheder og handelsvirksomheder hver for sig.

§ 15.
Tegningsregel

Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Retslige krav mod foreningen rettes mod bestyrelsen ved dens formand.

§ 16.
Årsrapport

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapporten med tilhørende årsberetning skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den økonomiske stilling, årets aktiviteter samt resultatet.

Årsrapporten udsendes til medlemmerne senest 8 dage inden den ordinære generalforsamling.

§ 17.
Revision

Foreningens årsrapport revideres af en registreret/statsautoriseret revisor valgt af generalforsamlingen.

Revisor har ret til at være til stede på generalforsamlingen, hvor årsrapporten godkendes.

§ 18.
Fordeling af formue ved opløsning
Nærværende forening er en sammenlægning af Afsætningsforeningen for Potteplanter (AFP) og Producentforeningen for Prydplanter (PFP).

Ved en eventuel opsplitning af foreningen skal foreningens formue på tidspunktet for delingen fordeles i følgende forhold (efter produktionsvirksomhedernes forlods udtagelse af nom. kr. 500.000,00 aktier i DANPOT DATA A/S, jf. § 13):

Afsætningsforeningen for Potteplanter                         (1)

Producentforeningen for Prydplanter                           (14)

Købesummen hidrørende fra salgsselskabernes eventuelle udnyttelse af forkøbsretten vedr. aktier i DANPOT DATA A/S, jf. § 13, indgår i foreningens formue, og deles dermed efter ovennævnte fordelingsnøgle.

 

§ 19.
Tvister
Uoverensstemmelser mellem foreningen og et eller flere medlemmer behandles ved Sø- og Handelsretten i København som 1. instans.

§ 20.
Opløsning
I tilfælde af foreningens ophør ledes afviklingen af en af bestyrelsen valgt likvidator.

Eventuelt overskud ifølge foreningens afsluttende status udbetales til medlemmerne i forhold til deres samlede kontingentbetaling i de seneste 3 år.

Et eventuelt underskud hæfter foreningens medlemmer ikke for.

§ 21.
Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft den 1. januar 2006, og med ændringer 16. august 2016.

Vedtægterne til download

Comments are closed.