Nyt fra bestyrelsen, september 2013

På Danske Prydplanters seneste bestyrelsesmøde d. 22.august 2013 var følgende emner på dagsordenen:

Opfølgning Holland
FloraHolland lader vente på sig med de endelige udmeldinger vedrørende gæstemedlemmerne, der ellers var forventet d. 01. september. 

Danske Prydplanter har valgt, at afvente auktionens udmelding, men vurderer, at det er af strategisk betydning, at Danmark bevarer synlighed i Holland over for hollandske og europæiske kunder. Derfor er det indstillet til Udstillingsudvalget, at der etableres en messe på eller i umiddelbar nærhed af FloraHolland Aalsmeer Market i perioden 06.-08. november, hvor messen kører. Alternativt to af de tre dage, som messen kører. Vigtigt at få bredest mulige sortiment med, ligesom alle danske eksportører skal inviteres til at deltage.

Russisk importforbud
Det af Rusland indførte importforbud pr. 01. august 2013 blev effektueret. Til vores branches ”held” kom importforbuddet ikke til at inkludere potteplanter, mens planteskolevarer desværre er omfattet. 

Et importforbud er kritisk, idet eksportvarer fra hele Europa til Rusland i stedet vil blive udbudt på det europæiske marked, hvor dette vil påvirke priserne i negativ retning. Ud over eksporten til Rusland risikeres også på IPM Moscow 2013-udstillingen at blive påvirket. Udstillingsudvalget opfordres til at have fokus på denne problemstilling.  

Danpot C5-projektet
Et erfa-møde for testgartnerierne er planlagt til d. 28. august, ligesom der planlægges yderligere informationsmøder i efteråret. 

En potentiel problemstilling fra Microsoft, der har annonceret en ændret struktur i licensbetingelserne på deres Navision C5, 2014-udgave, skal undersøges ASAP. Danpot Data er allerede i færd med undersøgelse af fakta. 

Transportoptimering
Projektetet ”Mindre blomsterspild” er et treårigt projekt indeholdende syv arbejdspakker til gavn for hele værdikæden. Projektet vil, såfremt der opnås tilskud, blive udarbejdet i samarbejde med Århus Universitet, Årslev og interessenter i branchen. Finansieringen skal primært ske gennem GUDP (Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram), hvorfor Danske Prydplanters investering i projektet bliver minimal og primært som arbejdstimer. Disse vil eventuelt kunne finansieres via midler fra Promilleafgiftsfonden i 2015 og 2016.

 

Opbakning til dansk fællesudstilling i Holland

Danske Prydplanter afholder en salgsmesse efter Handelspladsmodellen i Holland parallelt med FloraHolland Tradefair Aalsmeer 6.-7. november. Initiativet kommer for at imødegå den voksende usikkerhed for danske producenter på FloraHolland. Den hollandske Handelsplads er næsten i mål arealmæssigt, og ca. 80% af den danske produktion vil være repræsenteret. Danske Prydplanter håber så, at endnu flere og især flere af de mindre kulturer, vil være at finde på bordene, da netop bredden er afgørende vigtig, når dansk produktion er i udstillingsvinduet på det internationale marked.

Danske Prydplanter har modtaget tilsagn om tilskud til etablering af dansk fællesstand i.f.m. FloraHolland Aalsmeer Market gennem Eksportrådet. Her er ansøgt om tilskud på op til kr. 475.000, hvilket kan dække op til 50% af fællesstandens omkostninger til standleje, opbygning og transport.

 

Også Handelsplads i oktober

Danske Prydplanter og Udstillingsudvalget har i fællesskab evalueret på de mange tilbagemeldinger fra medlemmerne i.f.m. en dansk fællesstand i Holland og vinterens Handelsplads.

Tilkendegivelserne fra medlemmerne har været, at man over en bred kam ønsker at bakke op om udstillingen i Holland, men at det ikke må ske på bekostning af vinterens Handelsplads i oktober, hvor man bl.a. servicere mange danske indkøbere, der ikke kommer til Holland.

For ikke at gartnerne skal bruge for mange personaleressourcer har man i Danske Prydplanters bestyrelse og Udstillingsudvalget besluttet at forsøge med en én-dags handelsplads i oktober. Dette vil selvfølgelig blive evalueret efterfølgende.

For at undgå eventuelle misforståelser afholdes der følgende udstillinger i efteråret:
2.-3. oktober 2013 Dansk fællesstand på Elmia Garden
23. oktober 2013 Vinterens Handelsplads i Højme (bemærk: kun 1 dag)
6.-7. november 2013 Dansk fællesstand i Holland, Aalsmeer (bemærk: 2 dage)

Skulle man have yderligere spørgsmål til udstillingerne er man velkommen til at rette henvendelse til Floradania Marketing eller til Udstillingsudvalget.

 

Projekt Transportoptimering

Danske Prydplanter har de seneste år arbejdet intensivt med projektet Transportoptimering, hvor man har identificeret nogle af de steder, hvor transporten har størst indvirkning på plantens holdbarhed.

Af ovenstående grund har Danske Prydplanter været i dialog med Århus Universitet, som man nu i fællesskab med ansøger om midler ved GUDP for at lave en mere tilbundsgående undersøgelse om hvordan man i branchen nedbringer spild/svind fra planten forlader gartneriet til forbrugeren køber planten i brutikken.

Projektet har til formål at beskrive konkrete anvisninger til branchen om, hvordan man med relistiske investeringer kan nedbringe spild og svind til gavn for alle. Projektet skal bringe associationer til lignende projekter inden for reducering af madspild, så man også på sigt opnår en holdningsændring til gavn for planternes holdbarhed.

I projektet har også forskellige leverandører til branchen samt interessenter i branchen givet tilsagn om at deltage.

Kontakt Danske Prydplanter for yderligere spørgsmål.