Ledelsesberetning Flora Dania til Produktionsafgiftsfonden

Integreret Markedsføring 2013

Punkt 1. Baggrunden for aktivitetens gennemførelse.
Markedet for prydplanter er præget af intensiv handel mellem EU-medlemslandene. Der er tale om et indre marked med den europæiske forbruger som slutkunde. Det er samtidig et konkurrencepræget marked, hvor produktioner hurtigt kan komme ud for vigende efterspørgsel og faldende priser.

Til at modvirke ovenstående, er det nødvendigt at påvirke holdningen hos slutbrugerne gennem professionel information. Med de store mængder information, vi udsættes for, er det essentielt, at der er tale om professionelt og forarbejdet markedsføringsmateriale, der tilgår både forbrugeren, grossister/eksportører, indkøbere og detailleddet.

Punkt 2. Formålet med aktiviteten.
Projektet ”Integreret markedsføring og information inden for prydplanter” har til formål at informere om prydplanter på såvel Business to Business-niveau som på Business to Consumer-niveau, for at informere såvel indkøbere som forbrugere om ny og øgede anvendelsesmuligheder af potteplanter.  De øgede anvendelsesmuligheder forventes at kunne øge incitamentet til at søge information om planter og dermed til øget afsætning af potteplanter på europæisk niveau.

Punkt 3 Aktivitetens indhold.
Projektet Integreret Markedsføring indeholder 4 delprojekter:

Delprojekt 1 Messer temastande: Temastande på messer i Tyskland, Rusland, Sverige, Italien og Holland var med til at supplere de traditionelle plantepræsentationer, og havde fokus på forbrugerrelaterede emner, hvor planterne var tænkt ind som funktionelle produkter.

Delprojekt 2 Presserelaterede indsatser: Et professionelt udarbejdet pressemateriale (inkl. tekst i 4 sprogversioner samt professionelle billeder) kunne målrettes forskellige segmenter, og derved anvendtes samme ”historie” tilpasset de forskellige segmenter.

Delprojekt 3 Rådgivningstjeneste i forbrugertendenser og livsstil: Branchens aktører har behov for at vide, hvilke strømninger, der rører sig hos forbrugerne. Disse strømninger har dette delprojekt om forbrugertendenser og livsstil mulighed for at indsamle og ikke mindst formidle til brug for plantebranchen i udvikling af nye planter og plantekoncepter

Delprojekt 4 Oplysningskampagne for forbrugere: Hvor de tre foregående delprojekter har til formål at påvirke de professionelle led, d.v.s. producenterne, de professionelle indkøbere, samt pressen, har dette delprojekt til formål at interagere med slutbrugeren.

Ud over et test lab, hvor man testede forbrugernes holdninger til forskellige historier, blev der ligeledes afholdt workshop for producenter, der kunne lære om disse ”do” og ”do nots”!

Punkt 4 Målopfyldelse (vurdering af resultaterne i forhold til de opstillede mål).
Delmål 1 Messer temastande: Der blev med succes opstillet temastande på messerne IPM Essen 2013 (Tyskland) i januar med 60.000 besøgende, IPM Moscow 2013 (Rusland) i august med 12.000 besøgende, Miflor/Flormart 2013 (Italien) i september med 15.000 besøgende, Elmia Garden 2013 (sverige) i oktober med 6.000 besøgende og Trade Fair (Holland) i november med 1.000 besøgende.

Delmål 2 Presserelaterede indsatser: Med det elektroniske nyhedsbrev, floradania.dk, individuel servicering af planteskribenter samt afholdelse af presseevents er dialogen med og kontakten til medier og journalister i de forskellige segmenter af pressen blevet styrket og udbygget. Resultaterne af indsatses er øget eksponering i medierne, som kan aflæses på en gennemsnitlig ROI på  7, herunder brug af billeder fra Billedbanken, samt en støt stigning på ca. 5 % årligt i besøgene på hjemmesiden, i.e. 130.000 i 2013.

Delmål 3 Rådgivningstjeneste i forbrugertendenser og livsstil: Planters funktionelle egenskaber ses fremhævet i både medierne samt i producenters og salgsselskabers plantekoncepter og –løsninger takket være samarbejdet med førende rådgivnings- og trendbureauer. Trendmaterialet genbruges over for pressen i forskellig udformning og kontekst og er med til at generere øget eksponering.

Delmål 4 Oplysningskampagne for forbrugere: Implementeringen af en velbesøgt facebook-side (5000 aktive brugere / ”likes”) med inspiration og plantetips i løbet af kun ét år (2013) har synliggjort planter og deres anvendelsesmuligheder og dermed styrket og videreført Floradanias integrerede markedsføringsaktiviteter helt ud til forbrugeren.

Overodnet set er vurderingen at projektet har opfyldt de forventede mål, og der arbejdes allerede videre i branchen med mange af de opnåede resultater fra projektet
Punkt 5 Aktivitetens offentliggørelse.
Det elektroniske nyhedsbrev floradania.dk udsendes til alle producenter og eksportører af prydplanter umiddelbart inden udsendelsen til de europæiske detaillister, grossister og journalister i Europa.

Nyhedsbreve, samt billeder fra livsstilsevents, samt forbrugeranalyser offentliggøres alle på www.floradania.dk

Messer kan ses af menuen til venstre på http://floradania.dk/branchenyt/messeoversigt/ .Messer refereres ligeledes i branchens fagblad Gartnertidende.

Ny Kommunikationsplatform kan specifikt ses på http://floradania.dk/dk/nyheder/

Oplysningskampagnen Floras Grønne Fortællinger ses på https://da-dk.facebook.com/FlorasFortaellinger samt Instagram

 

Punkt 6 Resumé af pkt. 1- 5 ( max. ¼ til ½ A4 side.)
Integreret markedsføring indeholde en bred vifte af aktiviteter, der dog alle har samme formål: At sende et enslydende budskab om, at planter har mange anvendelsesmuligheder og bidrager både visuelt, funktionelt samt emotionelt.

Ved at køre det samme budskab på forskellige platforme (temastande på messer, nyhedsbreve, sociale medier m.m.) sikres en rød tråd i budskabet, hvor forbrugerne bliver påvirket af de samme budskaber fra såvel detailbutikkerne som fra pressen.

Løftet af planterne som fremkommer ved at samkøre planterne med øvrige livsstilstendenser er ligeledes blevet godt modtaget, og er uden tvivl med til at sætte planterne på dagordenen hos forbrugerne.

Oplysningskampagnen på de sociale medier har i første omgang haft fokus på det danske og svenske marked, men vil kunne videreudvikles til resten af Europa.

 

Ledelsesberetning Flora Dania til Promilleafgiftsfonden 2013

Fælles udstillingsaktiviteter

Punkt 1. Baggrunden for aktivitetens gennemførelse.
Markedet for prydplanter er præget af intensiv handel mellem EU-medlemslandene. Der er tale om et indre marked med den europæiske forbruger som slutkunde. Det er samtidig et konkurrencepræget marked, hvor produktioner hurtigt kan komme ud for vigende efterspørgsel og faldende priser.

Til at modvirke ovenstående, er det nødvendigt at påvirke holdningen til produktgruppen potteplanter gennem professionel information. Som første ”gatekeeper” eller flaskehals ses ofte den professionelle planteindkøber, der ofte har fokus på de samme produkter år efter år, idet tidligere salgstal ofte fungerer som udvælgelseskriterier. Af samme grund har nye eller mindre kulturer kun begrænset opmærksomhed i dette vigtige led.

 

Punkt 2. Formålet med aktiviteten.
Potteplantebranchen profilerer og markedsfører sortimentet af prydplanter på toneangivende europæiske blomstermesser. Messeaktiviteterne er nødvendige for at synliggøre bredden i sortimentet, hvor det er muligt at fremhæve kulturer, der eller ikke opnår den fornødne opmærksomhed. Fællesstandene med hele sortimentet på blomstermesserne anvendes som et samlende midtpunkt og trækplaster for de omkringliggende pavilloner, hvor ofte kun større kulturer er præsenteret. Udstillingsformen er ”overskuelig” og giver optimale muligheder for at udnytte synenergieffekterne ved samlet optræden i markedet og interaktion med indkøberne på udstillingerne. Desuden inddrages elementer af planternes indvirkning omkring sundhed for krop og sjæl.

 

Punkt 3. Aktivitetens indhold.
Projektaktiviteterne omfatter koordinations- og udstillingsaktiviteter ved gennemførsel af fællesstandene på følgende messer:

IPM Essen 2013 (Tyskland) i januar
Salon de Vegetal 2013 (Frankrig) i februar
IPM Moscow 2013 (Rusland) i august
Miflor i Padova 2013 (Italien) i september
Elmia Garden 2013 (Sverige) i oktober
Trade Fair 2013 (Holland) i november

På vegne af potteplantebranchen udsendes løbende information om messerne og der indsamles forhåndstilmeldinger til udstillingerne, ligesom der laves forhåndsreservationer af udstillingsarealer, udarbejdes af brochurer samt design og komposition af fællesstanden.

 

Punkt 4. Målopfyldelse (vurdering af resultaterne i forhold til de opstillede mål).
Der blev i 2013 deltaget med fællesudstillinger på alle planlagte messe, samt på messer i henholdsvis Rusland (IPM Moscow 2013) og Holland (Trade Fair Aalsmeer 2013). Udstillingerne blev på alle messerne flittigt benyttet af grossisterne til at præsentere bredden i sortimentet over for de professionelle indkøbere. Desuden samkørtes projektet også med andre tiltag på messerne, hvor bl.a. funktionaliteten af planterne overordnet, var med til at inddrage mange af de mindre kulturer, der ellers ikke fik samme fokus.

Punkt 5. Aktivitetens offentliggørelse.
Alle aktiviteterne dækkes af artikler i branchens fagblad Gartnertidende, hvor der løbende gennem året opfordres til at deltage på messerne. Desuden offentliggøres messerne på www.floradania.dk, hvor alle opfordres til at deltage. Udstillingerne på de enkelte messe kan ligeledes besigtiges her:

IPM Essen 2013 (Tyskland) i januar, link:  http://floradania.dk/branchenyt/messeoversigt/foto-ipm-2013/
Salon de Vegetal 2013 (Frankrig) i februar, Link: http://floradania.dk/branchenyt/messeoversigt/foto-sdv-2013/
IPM Moscow 2013 (Rusland) i august, Link: http://floradania.dk/branchenyt/messeoversigt/foto-ipm-moskva-2013/
Miflor i Padova 2013 (Italien) i september, Link: http://www.flormart.it/
Elmia Garden 2013 (Sverige) i oktober, Link: http://www.elmia.se/en/garden/
Punkt 6. Resumé af pkt. 1- 5 på max. ¼ til ½ a4 side.
Deltagelse med fællesstande, hvor hele sortimentet vises, på de europæiske plantefagmesser er nødvendigt for at bevare interessen blandt de professionelle indkøbere, der afgør, hvad der i sidste ende præsenteres for forbrugerne. Selv om Internettet i dag er en vigtig informationskilde, må den fysiske præsentation på plantefagmesser ikke negligeres.

Ved at udstille sortimentet sidestillet, opnås større fokus på mindre kulturer, der således er med til at løfte den samlede efterspørgsel på potteplanter.