BRANCHESEKTOREN FLORA DANIA – PRODUKTION OG SALG AF PRYDPLANTER

§1 Navn og organisering

Sektorens navn er Flora Dania.

Sektoren er en del af organisationen Dansk Gartneri. Sektorens formål gennemføres i samarbejde med Dansk Gartneri.

§2 Formål

Sektorens formål er:

 • at være en attraktiv brancheorganisation for producenter og salgsselskaber, der som hovedaktivitet arbejder med prydplanter,
 • at styrke produktion og afsætning af danske prydplanter,
 • at arbejde for effektivisering af logistik, tidssvarende handelsvilkår, IT-struktur, statistik, markedsføring, produkt- og salgskonceptudvikling, forædling, forskning og forsøg samt udbygning af internationale relationer,
 • at koordinere og effektivisere interessenternes repræsentation i relevante brancheorienterende selskaber og organisationer i ind- og udland,
 • at varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser bl.a. gennem Dansk Gartneri, og
 • at sikre en branche-produktansvarsforsikring på optimale vilkår.

Sektoren kan erhverve fast ejendom med tilhørende installationer.

Sektoren kan eje og erhverve ejerandele i virksomheder, der har tilknytning til gartnerierhvervet.

 §3 Medlemmer

 Som medlemmer optager bestyrelsen:

 • Gartnerivirksomheder, der producerer prydplanter (potteplanter, snitblomster eller planteskoleplanter eller småplanter heraf).
 • Handelsvirksomheder, som er beskæftiget med afsætning af prydplanter.
 • Øvrige kan optages som medlemmer til dobbelt grundkontingent i forhold til producentmedlemmer, men uden stemmeret.

Medlemmerne fordeles af bestyrelsen til den gruppe, hvortil medlemmet har størst tilknytning.

Der er følgende grupper: Produktionsvirksomheder, handelsvirksomheder og øvrige.

Ansøgning om medlemskab sendes til bestyrelsen, der afgør, om ansøgeren opfylder betingelserne for medlemskab. Bestyrelsen skal ved ansøgning have oplyst hvem, der kan tegne virksomheden, og hvem der er valgbar til foreningens bestyrelse.

Medlemmer er forpligtet til at respektere de til enhver tid gældende vilkår i handelsbetingelserne; ‘Vilkår for levering af potteplanter fra gartnerier i Danmark’.

Produktions- og handelsvirksomheder skal være medlem af Dansk Gartneri.

§4 Lovligt ophør af medlemskab

 Udtrædelse af foreningen kan ske:

 1. Ved opsigelse, som skal varsles skriftligt til bestyrelsen med min. 6 måneders varsel til en 1. januar.
 2. Ved et medlems dokumenterede ophør af sine aktiviteter indenfor prydplantebranchen.
 3. Ved død eller konkurs.

Medlemmer har ved udtræden ikke krav på udbetaling af andel i sektorens formue.

§5 Eksklusion

 Såfremt et medlem overtræder sektorens vedtægter eller i øvrigt misligholder sine forpligtelser som medlem, kan bestyrelsen beslutte, at eksklusion skal finde sted. Medlemmet mister straks alle rettigheder i foreningen.

§6 Hæftelse

For sine forpligtelser overfor tredjemand hæfter sektoren alene  med sin formue. Sektorens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§7 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af tid og sted samt dagsorden.

Generalforsamlingen er sektorens højeste myndighed.

Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling samt forslag fra medlemskredsen fremsendes til bestyrelsen og skal være formanden i hænde inden en 1. februar. Forslag til kandidater til bestyrelsesvalg fremsættes af bestyrelsen. Forslag til kandidater, som fremsættes af foreningens medlemmer, skal være underskrevet af mindst 5 medlemmer.

Såfremt der ikke inden en 1. februar er indstillet kandidater til bestyrelsesvalg, skal bestyrelsen selv foreslå kandidater. Liste over opstillede kandidater til bestyrelsesvalg skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Hvert medlem har én stemme. Stemmeretten kan udøves personligt eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan dog højst udøve stemmeretten ifølge én fuldmagt.

Forslag om ændring af sektorens vedtægter eller om foreningens ophør skal først vedtages af en fuldtallig bestyrelse med seks stemmer og derefter på en generalforsamling, hvortil alle medlemmer indkaldes. På generalforsamlingen skal forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

De øvrige på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Stemmeret

Hvert medlem af gruppen af produktionsvirksomheder og handelsvirksomheder har én stemme.

Ved afstemninger på generalforsamlingen om forhold vedrørende kontingentfastsættelse, fastsættelse af vilkår for levering af potteplanter i Danmark og forslag, som må antages at have vital betydning for medlemmerne af de to gruppers fremtidige erhvervsmuligheder, kan disse på anfordring af mindst 20% af fremmødte medlemmer i gruppen af produktionsvirksomheder eller gruppen af handelsvirksomheder prøves ved en alternativ afstemning.

Der kan ikke kræves alternativ afstemning om forslag fremsat af bestyrelsen.

Ved denne afstemning stemmes der separat i de to grupper. Medlemmerne har ved denne afstemning hver én stemme.

Forslag skal opnå flertal i begge grupper for at opnå gyldighed.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis halvdelen af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne i den pågældende medlemsgruppe skriftligt begærer dette og senest 1 måned efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen. Indkaldelse skal udsendes skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Den skriftlige begæring om ekstraordinær generalforsamling skal angive hvilke forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

§9 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning om sektorens virksomhed i det forløbne år.
 3. Aflæggelse af sektorregnskab med årsberetning samt forelæggelse af sektor budget, herunder fastsættelse af næste års kontingent.
 4. Evt. indkomne forslag.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 7. Eventuelt.

§10 Bestyrelse

Sektoren ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling, idet 3 medlemmer vælges af medlemmerne i gruppen af produktionsvirksomheder, og 3 medlemmer vælges i gruppen af handelsvirksomheder. De to grupper kan hver maksimalt vælge 1 eksternt bestyrelsesmedlem. Et eksternt medlem kan vælges til formand hhv. næstformand, såfremt der er enighed i bestyrelsen.

Valget gælder for 2 år ad gangen. Der afgår 3 medlemmer hvert år, henholdsvis 2 medlemmer fra produktionsvirksomhederne og 1 medlem fra gruppen af handelsvirksomheder det ene år og modsat det andet år.

Et valgt bestyrelsesmedlem i gruppen af handelsvirksomheder kan udskiftes i valgperioden efter anmodning.

Genvalg kan finde sted.

Andre interesseorganisationer kan tildeles observatørpost uden stemmeret i bestyrelsen, såfremt bestyrelsen er enig herom.

Bestyrelsen udpeger fra medlemskredsen foreningens repræsentanter i andre selskaber, udvalg m.v. samt sine repræsentanter til Dansk Gartneris besluttende organer heraf 2 fra produktionssiden og 2 fra afsætningssiden (fsv. angår Dansk Gartneris bestyrelse).

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, som kan gå på skift mellem gruppen af produktionsvirksomheder og handelsvirksomheder. Valget gælder for 2 år.

Der udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter bestyrelseshonoraret.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.

Bestyrelsen er bemyndiget til at optage nødvendige driftskreditter. Dette kan gøres efter aftale og godkendelse i Dansk Gartneris bestyrelse.

Der udarbejdes referat af hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af bestyrelsens medlemmer og indsættes i protokollen.

 §11 Ledelse

Ledelsen i Dansk Gartneri ansætter i samarbejde med sektorens formand og bestyrelse den daglige leder af sektoren.

Sektorens daglige leder er ansvarlig for sektorens daglige virke og tilrettelægger i samarbejde med sektorens bestyrelse prioriteringen af opgaverne.

Sektoren kan ved den daglige leder ansætte personale til gennemførelse af sektorens aktiviteter i samarbejde med ledelsen i Dansk Gartneri.

Sektorens anliggender varetages af:

 1. Bestyrelsen.
 2. Den daglige leder.

§12 Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling i forbindelse med godkendelse af budgettet for sektoren, der indstilles af bestyrelsen til godkendelse sammen med en handlingsplan for det kommende års aktiviteter.

Kontingentet består af et grundkontingent, et variabelt kontingent samt et kontingent til dækning af erhvervspolitisk arbejde.

Kontingentet pristalsreguleres årligt med virkning fra d. 1. januar (med virkning fra 2019), med stigningen i nettoprisindekset fra september 2 år før til september året før reguleringen.

Gruppen af andre medlemmer betaler dobbelt grundkontingent i forhold til producentmedlemmerne.

Et Producentmedlem, der driver virksomhed i flere selskaber, herunder datter-, søster- og moderselskaber, og hvor ikke alle selskaberne er medlem, betaler variabelt kontingent i forhold til det samlede antal kvadratmeter, der produceres på i disse selskaber. Producentmedlemmet er pligtigt til på de af foreningen hvert år udsendte skemaer at oplyse det samlede antal kvadratmeter, der produceres på i et givent år. Eventuelle lejemål i det pågældende år skal omregnes til års kvadratmeter.

Kontingentet opkræves af Dansk Gartneri.

§13 Aktier i DANPOT DATA A/S

Foreningen Flora Dania – som Branchesektoren Flora Dania er udskilt fra – ejer samtlige aktier i DANPOT DATA A/S.

Bestyrelsen i Flora Dania som sektor i Dansk Gartneri er identisk med bestyrelsen i Foreningen Flora Dania.

Foreningen Flora Dania er på alle måder helt selvstændig og uafhængig i forhold til Dansk Gartneri.

Ved opløsning af Foreningen Flora Dania håndteres fordeling af foreningens formue (herunder værdien af aktierne i DANPOT DATA A/S) i overensstemmelse med Foreningen Flora Danias vedtægter.

§14 Medlemsmøder

Der kan afholdes medlemsmøder i medlemsgruppen af produktionsvirksomheder og handelsvirksomheder hver for sig.

§15 Tegningsregel

 Sektoren tegnes af formanden og næstformanden i forening.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes sektoren af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Retslige krav mod sektoren rettes mod bestyrelsen ved dens formand.

§16 Økonomi

 Sektorens regnskabsår følger Dansk Gartneris og er kalenderåret.

Sektoren Flora Dania i Dansk Gartneri er økonomisk ansvarlige for sektorens egne aktiviteter.

Sektorens aktiviteter indgår som en integreret del af Dansk Gartneris budget og regnskab.

Der udarbejdes et selvstændigt retvisende internt afdelingsregnskab i Dansk Gartneri for sektorens drift og andel i kapitalkontoen i Dansk Gartneri.

Ved etableringen af sektoren Flora Dania i Dansk Gartneri overføres et nærmere fastlagt beløb. Dette beløb indtægtsføres i Dansk Gartneri og udgør primo saldoen af sektorens andel af kapitalkontoen.

Fremtidige over- eller underskud reguleres via denne andel af kapitalkontoen i Dansk Gartneri.

Afdelingsregnskabet udsendes til medlemmerne senest 8 dage inden den ordinære generalforsamling.

§17 Revision

Da sektorens afdelingsregnskab indgår som en integreret del af Dansk Gartneris regnskab, sker revisionen gennem den af Dansk Gartneri valgte revisor.

§18 Tvister

Uoverensstemmelser mellem foreningen, sektoren og/eller et eller flere medlemmer behandles ved Retten i Odense som 1. instans.

§19 Opløsning

I tilfælde af sektorens ophør ledes afviklingen af en af bestyrelsen valgt likvidator i samarbejde med Dansk Gartneri.

Eventuelt overskud og formueandel i Dansk Gartneri ifølge sektorens afsluttende status kan udbetales til medlemmerne i forhold til deres samlede kontingentbetaling i de seneste 3 år.

Sektoren sikrer, at der ved ophør ikke opstår et underskud i sektoren under Dansk Gartneri.

§20 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2019 i forbindelse med beslutningen om etablering af  Branchesektoren Flora Dania, som en sektor i Dansk Gartneri.

Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2019.

 

Godkendt af Flora Danias generalforsamling d. 28. februar 2019.