Ledelsesberetning Integreret Markedsføring for potteplanter 2015 (Produktionsafgiftsfonden 2015)

1. Baggrunden for aktivitetens gennemførelse.

Indkøbsstrukturen i plantebranchen er under stadig udvikling, hvilket har betydet, at efterspørgslen på planter i dag sker på væsentlig ændrede vilkår end for blot få år siden. Meget af disponeringen sker under langt mere automatiserede, digitaliserede og rationaliserede forhold, ligesom meget sker af indkøbere med væsentlig andre forudsætninger end tidligere.

Set i det lys er det vigtigt for branchen, at få synliggjort for indkøberne, at sortimentet er væsentlig bredere end hvad mange indkøbere er bekendt med, ligesom at det er indkøbernes medansvar, at få introduceret nyheder samt specialkulturer til forbrugerne.

Idet en professionel indkøber i dag som oftest bestrider langt flere eller mere komplicerede funktioner end tidligere, er det nødvendigt, at være disse indkøbere behjælpelige med at få overblik over sortimentet på en hurtig og effektiv måde, samt at vise dem sortimentets bredde og dybde. Disse påvirkninger kan med fordel foregå på flere platforme/medier på samme tid, således platformene kan understøtte hinanden.

 

2. Formålet med aktiviteten

Nærværende projekt, Integreret Markedsføring for Potteplanter, havde til formål at informere om udbuddet af og anvendelsesmuligheder for potteplanter på primært Business to Business-niveau via udvalgte platforme.

Indkøbsstrukturen i såvel grossist- som detailleddet undergår konstant forandringer, og ofte sker dette i effektiviseringens navn, hvilket tilsvarende går ud over fagligheden og kendskabet til bredden i sortimentet. For at få genopbygget dette kendskab og faglighed er det nødvendigt, at give de professionelle indkøbere muligheden for at besigtige sortimentet i de rette fora (fx messer), ligesom de skal møde budskabet i de bedst egnede medier (fx fagblade, internet og dagblade).

En tilpasset kommunikation med indkøbere af potteplanter forventes at kunne øge incitamentet til at søge information om produktet og dermed til øget afsætning af planter på europæisk niveau.

Projektet har informeret om plantesortimentet, plantenyheder, plantespecialiteter og anvendelsesmuligheder, således indkøbere er bevidste om alsidigheden i sortimentet, og produktgruppen kan bevare en relativ høj placeringen i indkøbernes bevidsthed.

 

3. Aktivitetens indhold.

Nærværende projekt Integreret Markedsføring består af 5 delprojekter:

Delprojekt 1: Messepræsentation

Formålet med deltagelse på messer var at få fremvist det sæsonaktuelle sortimentet for indkøbere på de toneangivende messer i Europa:

IPM Essen 2015 i Tyskland, d. 27.- 30. januar 2015
Salon de Vegetal 2015 i Frankrig, d. 17. – 19. februar 2015
Nordic Flower Expo 2015 i Sverige, d. 13. – 15. april 2015
Floradania Trade Fair i Holland, d. 4. – 6. november 2015
Deltagelse i Flower Expo Crocus i Rusland blev fravalgt i 11. time, idet mulige handelssanktioner mellem Rusland og EU på daværende tidspunkt var yderst usikre. Det samlede ansøgte tilskud til messer endte imidlertid med at svare til omkostningerne forbundet med deltagelsen i de fire øvrige messer, samt deltagelsen på den ene af de fire lokale Handelspladser, hvilket fremgår af regnskabsposterne.

Deltagelsen på de lokale Handelspladser blev gennemført over i alt fire omgange, hvilket var med til at vise indkøbere fra primært Sverige, Tyskland og UK det sæsonaktuelle sortiment.

Delprojekt 2: Salgssupport

Større sæsonaktuelle kulturer blev i 2015 profileret med markedsføringsindsatser i ind-og udland i form af salgsfremmende materiale og intensiv presseindsats, der medførte øget efterspørgsel. I løbet af året blev der gennemført mere end 30 salgssupportkampagner. Outdoor og TV-reklamer blev tilbudt som supplement gennem medfinansiering fra producenter/salgskanal, men blev ikke anvendt.

Delprojekt 3: Promovering af nyheder og miniplanter

For at sætte fokus på innovationslysten blandt planteproducenter og –grossister blev nyhederne formidlet sideløbende til indkøbere, detailleddet og forbrugerne, således de samme informationer nåede alle grupper. Profileringen af plantenyheder og miniplanter bliver ofte modtaget positivt som supplement til det traditionelle sortiment. Promoveringen skete på messer, via websider og pressemeddelelser.

Delprojekt 4: Markedsføring af halvfabrikata/småplanter

En synliggørelse af produktionen, salget og eksporten af halvfabrikata, er fortsat nødvendig, idet nogle kulturer aldrig kommer i tilstrækkelig produktion til at efterleve den professionelle indkøbers behov. Ud over profileringen i diverse udenlandske magasiner, blev der arrangeret en bustur for journalister rundt til udvalgte producenter af halvfabrikata og småplanter, hvor historien om planternes tilblivelse blev fortalt.

Delprojekt 5: Indsamling af Forbruger- og Markedsdata

Idet en stor del af produktionen i dag produceres ud fra øjebliksbilleder af markedet, er det ønskeligt at indhente tilstrækkelig data til at kunne forudsige markedsefterspørgslen mere præcist. Markedsefterspørgslen er i høj grad afspejlet af tidens strømninger, men også i indkøbsadfærd. Indkøbsadfærden afspejles i de typer/kategorier, som kunderne ofte kan deles op i.

 

4. Målopfyldelse (vurdering af resultaterne i forhold til de opstillede mål).

Projektet var yderst omfattende, og blev gennemført som opfølgning på et tilsvarende koordineret projekt gennemført i 2014. Fælles for alle delprojekterne var målet om at bidrage med information og inspiration til primært den professionelle indkøber. Ved at anvende de etablerede platforme i form af etablerede fagmesser og Floradania Marketings webside, har indkøbere løbende fået kendskab til, hvor der kan hentes professionel inspiration omkring såvel det traditionelle sortiment, som inden for miniplanter, halvfabrikata og plantenyheder.

Indkøberne bliver løbende præsenteret for de sæsonaktuelle sortimentet, der suppleret med nyheder, trends og inspiration er med til at hjælpe dem i deres disponering.

Projektet Halvfabrikata og småplanter viste desuden, at selv garvede fagjournalister blev inspirerede af at blive forevist produktionen af småplanter, der pludselig udgjorde et produkt i sig selv og ikke blot forstadiet til en færdigvare. Publikationer af artikler i de største fagblade i 6 forskellige lande på baggrund af en enkelt bustur bevidner om denne interesse.

Projektet forventes genansøgt i det kommende år i ny og tilpasset form.

 

5. Aktivitetens offentliggørelse.

Projektets delprojekter offentliggøres primært på hjemmesiden www.floradania.dk.

Således kan delprojekterne findes kombineret på undersider, men også med dedikerede undersider:

Delprojekt 1. Messer og udstillinger: http://floradania.dk/branchenyt/messeoversigt/

Delprojekt 2. Salgssupport: http://floradania.dk/branchenyt/floradaniadk-salgssupport/

Delprojekt 3: Promovering af nyheder og miniplanter http://floradania.dk/nyheder/plantenyheder/ og http://floradania.dk/nyheder/nyhedsoversigter/

Delprojekt 4: Markedsføring af halvfabrikata og småplanter http://floradania.dk/nyheder/aktuelt/nyhed/art/smaaplanter-og-halvfabrikata-pressetur/ og http://floradania.dk/nyheder/aktuelt/nyhed/art/smaaplanter-og-foraedling/

Delprojekt 5: Indsamling af forbrug og Markedsdata http://floradania.dk/nyheder/aktuelt/nyhed/art/-7d018eec28/ og http://floradania.dk/branchenyt/markedsinformation/danmark/

Ydermere omtales projekterne løbende i branchens fagblad GartnerTidende, ligesom aktiviteterne profileres på relevante temadage og ved gå-hjem-møder.

 

6. Resumé af pkt. 1- 5 på max. ¼ til ½ a4 side.

Indkøbsstrukturen i plantebranchen undergår stadige forandringer og meget af disponeringen sker i dag under langt mere automatiserede, digitaliserede og rationaliserede/effektiviserede forhold end tidligere. Ligeledes har de indkøbere, der i dag er ansvarlige for planteindkøb i de store kæder, helt andre forudsætninger end indkøberne af potteplanter tidligere havde.

Formålet med nærværende projekt var derfor at bidrage til at planteproducenter og plantegrossister nemmere kan klæde indkøbere på, hvad enten de er fagligt uddannede eller besidder anden uddannelse, ligesom som begge typer af indkøbere skal kunne informeres og inspireres.

Inspirationen og informationen blev gjort tilgængelig på forskellige platforme, herunder på messer samt via udsendelser og websiden www.floradania.dk. Særligt inden for områderne plantenyheder, miniplanter, halvfabrikata og småplanter, samt plantetendenser og trends blev og kan der hentes inspiration.

En løbende efterspørgsel af information og inspiration fra indkøbere og journalister er en god indikator på, at det udbudte markedsføringsmateriale er påskønnet. Også de mange besøg på udstillingerne på messer i Europa indikerer, at man efterlyser netop information og inspiration i den udbudte form.

 

Ledelsesberetning Minimalspild – formidling af projektet (Promilleafgiftsfonden 2015)

 

1. Baggrunden for aktivitetens gennemførelse

Baggrunden for projektet er et stort ønske fra prydplantebranchen om at begrænse spildet af prydplanter fra producent til forbruger. En begrænsning i spildet vil på samme tid kunne øge leveringssikkerheden og interessen for prydplanter og minimere inputtet af ressourcer per solgt enhed til gavn for miljøet.

Der produceres årligt, i Danmark alene, ca. 600 mio. planter, fordelt på knapt 300 arter, hvoraf 75 % går til andre EU lande og 3. lande Den lange transporttid har derfor altid været en udfordring for branchen, men kan man dokumentere og gennemføre, at tranporten sker under 100% kontrollerede forhold og dokumentere, at holdbarheden forlænges, vil det kunne medføre en bedre oplevelse hos både butik og forbruger med større efterspørgsel til følge.

Som supplement til projektet er det vigtigt at foretage en løbende og tæt formidling af dels problemstillingerne og efterhånden også resultaterne. Her tænkes på de respektive arbejdspakker, hvor de rette personer i værdikæden skal informeres, således de aktivt kan anvende resultaterne, når disse foreligger

 

2. Formålet med aktiviteten

Tilbage i 2014 igangsatte Danske Prydplanter projektet ”MinimalSpild – Mindre blomsterspild fra gartneri til forbruger” sammen med Aarhus Universitet med det formål at øge holdbarheden af planter gennem værdikæden og dermed nedbringe spild (kassation af planter). Formålet med nærværende projekt er at formidle delresultaterne fra dette projekt til øvrige interessenter.

 

3. Aktivitetens indhold.

I nærværende projekt var indeholdt 3 delelementer: Kvartalsvise nyhedsbreve, Informationsdag og Info-folder.

Nyhedsbreve: Der blev i 2015 udsendt 3 nyhedsbreve (marts, juli og december) med resultaterne i de respektive arbejdspakker, og hvordan resultaterne løbende blev implementeret.

Informationsdag: I projektet indgår 9 partnere, der deltog i en eller flere arbejdspakker i projektet. For at få delresultaterne fra arbejdspakkerne kommunikeret mere bredt ud blev der d. 22. september 2015 afholdt mini Åbent Hus på AU FOODS bygninger i Årslev

Info-folder: En folder skal både være med til informere om formålet med projektet samt være med til at samle op på de fremkomne resultater, således interessenter i hele branchen kan modtage disse informationer. Folderen blev uddelt på temadage i branchen. Gennemførslen af denne aktivitet blev væsentlig billegere end forventet, hvilket fremgår af tilskudsregnskabet.

Endelig var også AU FOOD behjælpelige i formidlingsprocessen ved bl.a. at arrangere demonstrationsdage på deres lokationer, d.v.s. i forskningsmiljøet.

4. Målopfyldelse .

Projektet har god bevågenhed i branchen, og særligt de 9 deltagende partnere indhenter vigtig viden, der løbende implementeres i både produktionen, pakning og under transport. Formidlingen via relevante kanaler i form af artikler, Åbent Hus arrangementer og Info-folderen har været med til at skærpe interessen blandt andre aktører i branchen. Delresultaterne møder dog fortsat en vis skepsis blandt visse aktører, der gerne ser nogle af procedurerne testet over længere perioder.

Der planlægges derfor i forlængelse af nærværende projekt endnu et Åbent Hus arrangement i sommeren 2016, hvor viden fra projektet formidles bredt til branchen.

 

5. Aktivitetens offentliggørelse.

Projektets primære medie for formidling er Flora Danias webside: https://www.floradania-org.dk/services/projekt-minimalspild/ . Her findes både Nyhedsbrevene samt links til artiklerne i fagbladet GartnerTidende.

GartnerTidende har i 2015 bragt 3 artikler: Udfordringer ved transport af potteplanter (Gartner Tidende nr. 8/2015), Bedre værktøj til chaufføren (Gartner Tidende nr. 8/2015), Indpakning af potteplanter (Gartner Tidende nr. 6/2015).

 

6. Resumé af pkt. 1- 5 på max. ¼ til ½ a4 side.

Ligesom for fødevarebranchen har potteplantebranchen et stort ønske om at nedbringe spild-andelen af deres produkter i kæden fra gartneri til forbruger. Nedbringelsen af spildet skal både være med til at styrke dækningsbidraget for alle led for produktkategorien, men i lige så høj grad være med til at nedbringe kassationen og dermed skåne miljøet.

Flora Dania har derfor i samarbejde med AU-FOOD (Århus Universitet) igangsat projektet ”MinimalSpild – Mindre blomsterspild fra gartneri til forbruger”, hvor 9 partnere arbejder med at nedbringe spildet i alle led. Nærværende projekt var med til at sikre, at både delresultater og viden løbende blev videreformidlet til alle led i værdikæden gennem Åbent Hus arrangementer, Nyhedsbreve, websider og foldere, således alle fik det nødvendige fokus på at nedbringe spild til gavn for miljøet.

 

Ledelsesberetning projekt Producentinformation og MPS (Promilleafgiftsfonden 2015)

 

1. Baggrunden for aktivitetens gennemførelse.

Med et europæisk marked for potteplanter i hastig og markant udvikling kræver det, at potteplanterproducenter konstant holder sig opdaterede med udviklingen i såvel produktion som afsætning. Hvor producenterne tidligere kunne holde sig ajourført via enkelte fagblade, stilles der i dag så store krav fra såvel medarbejdere, kunder, leverandører og offentlige myndigheder, at producenterne kan have svært ved at indhente den fornødne information på traditionel vis.

Nyhedsbrevene samt korte Nyhedsupdates kan derfor være med til at holde producenterne ajour på seneste udvikling i en overordnet form, mens temadagene går i dybden på relevante emner.

På miljøcertificeringsområdet ses en intensiveret efterspørgsel fra specielt dagligvarekædekunderne på MPS-certificeringer, hvorfor en professionel rådgivning her er nødvendig.

2. Formålet med aktiviteten.

Formålet med nærværende projekt er at holde potteplanteproducenterne ajour inden for områderne forskning, forsøg og afsætningsfremme via Nyhedsbreve, således producenterne kan træffe valg inden for produktion og afsætning på et oplyst grundlag. Producenterne vil desuden kunne holde sig orienteret om branchen og aktiviteter med relevans for branchen via en årlig temadag og Gå-hjem-møder.

Gennem professionel rådgivning af en kompetent konsulent er det muligt at udføre rådgivning inden for den seneste udvikling inden for MPS-certificeringen, der er den mest kendte certificering på Business to Business-niveau i Europa for prydplanter.

 

3. Aktivitetens indhold.

Indeværende projekt har i 2015 indeholdt tre hovedelementer:

Hovedelement 1

Elektroniske nyhedsbreve og Nyhedsupdates– Jævnlige Nyhedsbrev, hvor der har været inddraget artikler om forskning & forsøg, afsætningsfremme og markedsføring. Nyhedsbrevene har været udsendt til interessenter samt været tilgængelige på www.floradania-org.dk

Hovedelement 2

Temadag og Gå-hjem-møder – temadagen blev afholdt d. 18. november 2015 og omhandlede udviklingen i afsætningsmønstrene til detailkæder. Hertil var der inviteret ekstern indlægsholder fra virksomheden Fooduser, der har indgående kendskab til detailkæder. Desuden blev der d. 16. december 2015 afholdt Gå-hjem-møde, hvor bl.a. de nyeste tendenser inden for messer og markedsføring blev behandlet.

Hovedelement 3

MPS rådgivning – en tilknyttet konsulent fra Hortiadvice/Gartnerirådgivningen bistod i 2015 både eksisterende MPS-medlemmer og interesserede gartnerier med rådgivningen inden for nye regler og principper i systemet. Der blev tillige arrangeret et erfa-møde d.19. november 2015, hvor certificerede gartnerier og potentielle virksomheder kunne mødes og udveksle erfaringer.

Slutteligt blev der koordineret aktiviteter omkring pesticider og projektet IP dyrkning (Integreret Produktion), der er et projekt under NaturErhvervstyrelsen i forlængelses af bæredygtighedsdirektivet.

 

4. Målopfyldelse (vurdering af resultaterne i forhold til de opstillede mål).

Nærværende projekt har i høj grad været med til at holde potteplanteproducenter ajour på alle områderne indeholdt i projektet, herunder lovgivning, forskning og afsætningsfremme.

Rent praktisk blev der i 2015 udsendt 10 Nyhedsbreve og 4 Nyhedsupdates (individuelle historier så aktuelle, at budskabet ikke kunne afvente næste Nyhedsbrev), der ligeledes blev gjort tilgængelige på www.floradania-org.dk.

På Gå-hjem-mødet d. 18. november deltog 70 gartnerier og interessenter, hvor orienteringen omkring afsætningsmønstre blev mødt med stor spørgelyst.

Slutteligt har MPS-rådgivningen bidraget til både øget forståelse for ordningens nødvendighed i forhold til miljøordninger, samt øvrige registreringer.

 

5. Aktivitetens offentliggørelse.

Nyhedsbrevene er tilgængelige på www.floradania-ord.dk, under Aktuelt/Nyhedsbreve. Nyhedsbrevene udsendes ligeledes i branchen, ligesom mange emner tages op i branchens fagblad GartnerTidende. Tilsvarende gælder for Temadagen og Gå-hjem-møderne.

MPS-rådgivningen meldes ligeledes ud via www.floradania-org.dk under Services/MPS. Dertil udsendes MPS-Nyhedsbreve (4 i 2015), samt efterfølgende gengivelser i fagbladet GartnerTidende.

 

6. Resumé af pkt. 1- 5 på max. ¼ til ½ a4 side.

Nærværende projekt Producentinformation og MPS består af 3 hovedelementer, der alle har til formål, at informere og uddanne potteplantebranchen inden for de nyeste strømninger på områderne forskning, forsøg og afsætningsfremme.

Formidlingen sker via elektroniske Nyhedsbreve, temadage og Gå-hjem-møder, der har vist sig at være de medier, hvor modtagerne rammes bedst.

I en tidsalder, hvor certificeringer og kædeansvar får større og større opmærksomhed, er det vigtigt at branchen certificere sig med godkendt europæisk certificering. Dette sker gennem miljøcertificeringen MPS, hvorfor projektet bidrager til at oplyse om nyeste strømninger og nye krav inden for anbefalede produktionsmetoder. Særligt mindre producenter, der ellers ville have vanskeligt ved at holde dem opdaterede, er også sikret den nødvendige information gennem dette projekt.

 

Ledelsesberetning Promovering af Specialkulturer i.f.m. udstillinger (Promilleafgiftsfonden)

1. Baggrunden for aktivitetens gennemførelse

I   potteplanterbranchen produceres der flere tusinde forskellige kulturer, hvoraf 20 % af disse står for ca. 80% af omsætningen. Special- og nichekulturer får derfor mindre og mindre opmærksomhed fra de professionelle indkøbere. En udvikling der i værste fald kan medfører, at de mange kulturer helt tabes.

Udviklingen skyldes til dels, at den professionelle indkøber har fokus på volumen, men også dels, at indkøberne i mindre grad præsenteres for den store bredde i sortimentet.

 

2. Formålet med aktiviteten.

Projektet ”Promovering af specialkulturer i.f.m. messer” havde til formål at profilere de mange special- eller nichekulturer, der produceres sideløbende med de populære bulk kulturer.

Specialkulturerne er vigtige for at kunne bevare alsidigheden i såvel produktionen som efterspørgslen, og i sidst ende bevare den fortsatte interesse hos forbrugerne.

Profilering i.f.m. internationale messer og nationale udstillinger, hvor den professionelle indkøber samler inspiration, vil være afgørende for at kunne bevare interessen og overlevelsen for specialkulturer.

 

3. Aktivitetens indhold.

Til at sørge for den øgede synlighed omkring specialkulturerne blev der opsat særudstillinger på flere af de toneangivende plantemesser rundt om i Europa, samt på lokale Handelspladser. Udstillingerne blev suppleret med inspirerende produktblade udarbejdet i 4 sprogversioner.

Særudstillingerne omfatter et særligt udstillingsareal, hvor der blev præsenteret en række aktuelle specialkulturer og blev gennemført sammen med Floradania Marketing A/S. Floradania Marketing A/S er et marketingfirma, som har stor erfaring med markedsføring af planter i europæisk regi.

Man deltog med særudstillinger udstillende specialkulturer på følgende messer:

– IPM Essen 2015 (Tyskland)

– Nordic Flower Expo 2015 (Sverige). Denne messe erstattede deltagelsen på Elmia Garden 2015 i Sverige, idet man fandt Nordic Flower Expo mere attraktiv med sin beliggenhed i foråret.

– Handelspladserne 2015 (Danmark)

– Danish Trade Fair Aalsmeer 2015 (Holland)

Der blev desuden udarbejdet mere end 45 produktblade med Specialkulturer, der både blev anvendt på udstillingerne samt udsendt som pressemeddelelser.

 

4. Målopfyldelse (vurdering af resultaterne i forhold til de opstillede mål).

I henhold til målet om at skabe øget opmærksomhed omkring en specialkulturer i forbindelse med udstillinger, er målet i høj grad opnået.

Særudstillingerne på udstillinger på de toneangivende messer i Tyskland, Sverige og Holland, samt udstillinger i forbindelse med lokale messer, har været med til at skabe fornyet interesse om mange mindre kulturer, der nu har fået en slags renæssance. Producenterne, der producere specialkulturene har kunnet hente markedsføringsmaterialer i form af inspirerende produktblade til planterne, hvilket ydermere har bidraget til opmærksomhed omkring specialkulturene.

I en travl hverdag risikeres det dog, at indkøbere hurtigt glemmer specialkulturene, såfremt de ikke præsenteres for dem jævnligt. ”Ude af øje, ude af sind”-problematikken gælder desværre også for specialkulturene. En fortsat indsats er derfor påkrævet.

 

5. Aktivitetens offentliggørelse.

Særudstillingerne på messerne blev annonceret på de respektive messers hjemmesider, ligesom de blev meldt ud i pressemeddelelser samt på Floradania Marketings webside: http://floradania.dk/trend-inspiration/specialkulturer/

Produktbladene blev ligeledes udsendt som pressemeddelelser i fagblade i Europa.

 

6. Resumé af pkt. 1- 5 på max. ¼ til ½ a4 side.

Special- og nichekulturer får sjældent den fortjente opmærksomhed fra de professionelle indkøbere, der som oftest fokusere på de lettere omsættelige bulk-kulturer. En udvikling, der såfremt den fortsætter, i værste fald kan medfører, at de mange spændende og mindre kulturer helt tabes.

Projektet ”Promovering af Specialkulturer i forbindelse med udstillinger” har derfor til formål at sætte fokus på de mange mindre kulturer, der er med til at skabe nuancerne i sortimentet og pirre manges nysgerrighed ud i plantesortimentet. Særligt kan den rette præsentation på udstillinger være med til, at skabe opmærksomhed omkring kulturer, der nok genkendes når fremvist, men ikke ligger ”top of mind”. Og som med mange andre produktgrupper vil den rette iscenesættelse være medvirkende til, at specialkulturerne kan få en renæssance blandt særligt ”nye” brugere og dermed løfte interessen for det samlede plantesortiment.

Særudstillinger på de toneangivende messer i Europa har derfor været grundstenen i dette projekt, hvor præsentationen af specialkulturer på messer er blevet underbygget med inspirerende produktblade og udsendelse af pressemeddelelser.

Projektet fortjener en opfølgning, idet Specialkulturer ligesom nyheder, er med til at skabe et øget efterspørgsel efter hele sortimentet.