Både af praktiske og af sundhedsmæssige hensyn jævnfør COVID-19-restriktionerne har bestyrelsen i Flora Dania besluttet at udskyde foreningens ordinære generalforsamling fra den 4. marts 2021 til den 11. maj 2021. Generalforsamlingen vil således fortsat blive afholdt sammen med Dansk Gartneris generalforsamling på Grøn Dag.

Bestyrelsens beslutning skal ses i lyset af COVID-19-pandemien og den risiko for smittespredning der er i forbindelse med et sådant arrangement. Man vurderer fra bestyrelsens side ikke, at det vil være forsvarligt at gennemføre en fysisk generalforsamling blandt foreningens medlemmer allerede i starten af marts.

Bestyrelsens beslutning om at udskyde generalforsamlingen giver anledning til at bemærke følgende forhold:

  • Ifølge Flora Dania-sektorens vedtægter skal den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Vedtægterne indeholder dermed ikke nogen umiddelbar hjemmel til at udskyde den årlige generalforsamling. På grund af den ekstraordinære situation, som landet som følge af COVID-pandemien p.t. befinder sig i, er det imidlertid vurderingen, at det rent juridisk vil være en saglig grund at udskyde generalforsamlingens afholdelse for ikke at udsætte foreningens medlemmer for en unødig smitterisiko.
  • Sektoren budget og kontingent for 2021 er allerede blevet vedtaget på generalforsamlingen i 2020, hvorfor en udskydelse af generalforsamlingen ikke kolliderer med foreningens regnskabs- og budgetmæssige forhold for 2021.
  • En udskydelse af generalforsamlingen til maj 2021 er ikke en hindring for, at foreningen kan overholde de lovmæssige frister for aflevering af et godkendt regnskab, idet sektoren jo blot kører et sektorregnskab under Dansk Gartneri.
  • Parallelt med udskydelsen af tidspunktet for foreningens generalforsamlingen til den 11. maj 2021 udskydes den vedtægtsbestemte frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen til senest den 1. april 2021.
  • Den vedtægtsbestemte frist for indsendelse af kandidater udsættes ligeledes til senest den 1. april 2021.

Bestyrelsen skal for en god ordens skyld efterlyse, hvorvidt der blandt medlemmerne måtte være indsigelser imod beslutningen om at udskyde afholdelsen af foreningens ordinære generalforsamling, herunder de afledte beslutninger, der er redegjort for ovenfor. Eventuelle indsigelser vil blive vurderet af bestyrelsen.

Såfremt der ikke er indsigelser, vil Flora Danias ordinære generalforsamling blive afholdt tirsdag den 11. maj 2021 kl. 13:00-14:30 på Hotel Nyborg Strand.

Henvendelse kan ske til sektordirektør i Flora Dania på telefon 2216 7714 eller via e-mail til pll@floradania-org.dk.